☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

Wtorek 28.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Tarczynie

ul. Szarych Szeregów 8

05-555 Tarczyn

tel. 22 750 20 94
tel./fax: 22 750 06 70

e-mail: oswiata@tarczyn.pl

NIP 123-127-43-30

Regon 146434260


czynny
pn. - pt. - 8.00-16.00

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

W zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych
w Tarczynie, Administratorem jest Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Tarczynie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 8, 05-555 Tarczyn,  e- mail: oswiata@tarczyn.pl, tel: 22 750 20 94.

W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych realizacją zadań powierzonych przez Burmistrza Tarczyna, Administratorem danych jest Burmistrz Tarczyna, z siedzibą przy ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.

W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, Administratorem jest poszczególna jednostka obsługiwana reprezentowana przez Dyrektora tj.:

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie,
 ul. Szarych Szeregów 8, 05-555 Tarczyn;

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, ul. A. i W. Górskich 3, 05-555 Kopana;

Szkoła Podstawowa Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze, ul. Szkolna 20, 05-555 Suchostruga;

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Kaczyńskiego w Pracach Małych, ul. Piaseczyńska 34, 05-555 Prace Małe;

Przedszkole w Tarczynie, ul. Kazimierza Dobrowolskiego 3, 05-555 Tarczyn.

 Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Mogą się Państwo kontaktować  wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: inspektor@tarczyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w związku z realizacją wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej lub zadań powierzonych przez Burmistrza Tarczyna, zleconych określonymi przepisami prawa
 i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały nr XXXI/260/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Tarczynie, na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną. Natomiast inne dane tj.nr telefonu, adres e-mail, /przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu/ oraz wizerunek osoby/ przetwarzany w celu promowania ważnych wydarzeń z życia naszej placówki/ na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody na dalsze przetwarzanie danych, na które wyraził Pan/Pani wcześniej zgodę. Proszę wskazać w oświadczeniu o cofnięciu zgody, jakich danych cofnięcie zgody dotyczy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,   którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, /w tym dane szczególne dot. np. zdrowia / w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób fizycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO tj ochrona zdrowia, życia osoby lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO. 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzanie, następnie w celach archiwalnych zgodnie z ustawą o archiwum narodowym i zasobach archiwalnych lub do czasu upływu terminu na dochodzenie roszczeń.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych dotyczących danej osoby; w razie wystąpienia o kopię elektroniczną, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną – podstawa art. 15 RODO.
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe – podstawa art. 16 RODO;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO :
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO tj:
 1. gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 2. gdy osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie której opiera się podstawa ich przetwarzania;
 3. gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;
 4. gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawa krajowego;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które są  przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 1.  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Informacja o wymogu podania danych

 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich niepodanie wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby, której dane dotyczą jak i od innych osób i centralnych rejestrów publicznych. 
 • Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy.

Odbiorcy danych:

Państwa dane będą udostępnianie podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa tj. Sądy, Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, podmiotom realizującym usługi wspomagające organizację i działania Administratora na podstawie powierzenia.
 

 

 

Zasady realizacji praw osób których dane dotyczą w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Tarczynie /public/get_file.php?id=464160

Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Onufrowicz
(2014-05-20 08:49:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Onufrowicz
(2019-07-15 12:51:31)
 
 
ilość odwiedzin: 52522

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X