☰ Menu Prawe Menu ☰
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Tarczynie

ul. Szarych Szeregów 8

05-555 Tarczyn

tel. 22 750 20 94
tel./fax: 22 750 06 70

e-mail: oswiata@tarczyn.pl

NIP 123-127-43-30

Regon 146434260


czynny
pn. - pt. - 8.00-16.00

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych          w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych, z siedzibą w Tarczynie przy ul. Szarych Szeregów 8, reprezentowany przez Dyrektora.
 • W Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych  w Tarczynie  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Szurgot. Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Tarczynie. Z Inspektorem można skontaktować się pisemnie na adres Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub elektronicznie na adres  e-mail : inspektor@tarczyn.pl;
 • Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Tarczynie z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 8, 05-555 Tarczyn, jest również podmiotem przetwarzającym Państwa dane oraz dane dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola , których organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn w związku z wykonywaniem zadań związanych z obsługą administracyjno-księgową placówek oświatowych  Gminy Tarczyn na podstawie art. 10a ustawy o samorządzie gminnym oraz  uchwały Nr XXXI/260/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Tarczynie zmienionego uchwałą nr XLVI/365/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO;
 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w związku z realizacją zadań niezwiązanych z realizacją zadania publicznego wynikającego z przepisów prawa .
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa., w tym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r.                  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.
 • podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest (warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.

 

 

 

Zasady realizacji praw osób których dane dotyczą w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Tarczynie /public/get_file.php?id=464160

Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Onufrowicz
(2014-05-20 08:49:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Onufrowicz
(2020-10-12 10:13:32)
 
 
liczba odwiedzin: 76505

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X